بسته بندی

بسته بندی به عنوان یک سیستم هماهنگ توصیف می شود که هدف از آن آماده سازی کالا جهت حمل و نقل ، توزیع ، انبار کردن ، فروش و مصرف است. بسته بندی یک پدیده جدید نیست ، فعالیتی است که ارتباط تنگاتنگی با تکامل جامعه دارد و از این دیدگاه می توان آن را تا دوره های اولیه زندگی بشر رد گیری کرد .ماهیت ، درجه و کمیت بسته بندی در هر مرحله از رشد یک جامعه بازتاب نیازها، الگو های فرهنگی و منابع مواد و فن آوری آن جامعه می باشد